turkeyphant

1g of methylone

1000mg of 2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one HCl

1g of methylone
turkeyphant, Jul 9, 2006