Terrapinzflyer

Doda powder / ground poppy pods

Ground poppy pods from a doda drug lab in chilliwack BC canada

Doda powder / ground poppy pods
Terrapinzflyer, Nov 20, 2009