1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

CANNABIS ROKEN OP SCHOOL IS STRAFBAAR

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Feb 7, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,761
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  BELGIË: CANNABIS ROKEN OP SCHOOL IS STRAFBAAR

  Een joint opsteken op school of in de buurt van de school wordt voortaan
  expliciet geinterpreteerd als een verstoring van de openbare orde, en
  is dus strafbaar. Dat staat in de richtlijn waarmee minister van justitie
  Onkelinx de leemte in de drugswet wil opvangen tot er een definitieve regeling
  is.

  Sinds het Arbitragehof in oktober vorig jaar artikel 16 uit de drugswet
  schrapte, zat de vervolging en bestraffing van cannabisgebruik in een
  juridisch vacuum. Het hof struikelde over de vage formulering van een
  aantal begrippen in de wet, zoals 'problematisch gebruik', 'gebruikershoeveelheid'
  en 'verstoring van de openbare orde'. Minister van justitie Onkelinx werkt
  aan een nieuwe versie van de cannabiswet, om ervoor te zorgen dat verantwoord gebruik door volwassenen niet langer vervolgd wordt. In afwachting van een sluitende formulering riep ze de procureurs-generaal rond de tafel om een voorlopige regeling af te spreken.

  Die is nu vastgelegd in een richtlijn, die gisteren in het Staatsblad verscheen en vandaag in werking treedt. Uitgangspunt blijft dat volwassenen die een hoeveelheid wiet voor eigen gebruik bezitten, niet vervolgd worden. Voorwaarde is dat ze de openbare orde niet verstoren. Een opvallende nieuwigheid is dat de minister expliciet een aantal situaties omschrijft waarin de openbare orde wel wordt verstoord. Zo is cannabis taboe in gevangenissen en jeugdinstellingen. Ook op school kan cannabisgebruik- of bezit niet door de beugel, evenmin als in de directe omgeving van de school. De richtlijn legt de 'gebruikershoeveelheid' vast op drie gram.

  Meerderjarigen die betrapt worden met een kleinere hoeveelheid, zullen niet
  worden vervolgd en mogen hun wiet houden, al wordt er wel een 'vereenvoudigd
  proces-verbaal' opgesteld. Voor minderjarigen blijft gebruik en bezit van cannabis strafbaar.