De Opiumwet

Discussion in 'Diverse drugs gerelateerde forums' started by xawego, Nov 19, 2004.

 1. xawego

  xawego Gold Member

  Reputation Points:
  106
  Messages:
  553
  Joined:
  Sep 4, 2004
  Kwam net wat leuks tegen op internet, zal het effe posten [​IMG]

  Wet van 12 mei 1928, tot vaststelling van bepalingen betreffende het opium
  en andere verdoovende middelen

  (Opiumwet [Versie geldig vanaf: 01-02-2000])

  ------------------------------------------------------------ ------------

  Geschiedenis: Staatsblad 1995, 554;Staatsblad 1996, 634;Staatsblad 1996,
  655;Staatsblad 1997, 510;Staatsblad 1999, 10;Staatsblad 1999, 30;Staatsblad
  1999, 167;Staatsblad 1999, 168;Staatsblad 1999, 243

  Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
  Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

  Allen, die deze zullen zien, of hooren lezen, salut! doen te weten:
  Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de
  bepalingen betreffende het opium en andere verdoovende middelen in
  overeenstemming te brengen met de bepalingen van het op 19 Februari 1925 te
  Genève tusschen Nederland en andere Staten gesloten internationale
  opiumverdrag;

  Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
  Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
  verstaan bij deze:

  Artikel 1
  1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;
  b. substantie: stof van menselijke, dierlijke, plantaardige of
  chemische oorsprong, daaronder begrepen dieren, planten, delen van
  dieren of planten, alsmede micro-organismen;
  c. preparaat: een vast of vloeibaar mengsel van substanties;
  d. middel: substantie of preparaat;
  e. Enkelvoudig Verdrag: het op 30 maart 1961 te New York tot stand
  gekomen Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (Trb. 1963,
  81), zoals gewijzigd bij het op 25 maart 1972 te Genève tot stand
  gekomen Protocol tot wijziging van dat verdrag (Trb. 1987, 90);
  f. Psychotrope Stoffen Verdrag: het op 21 februari 1971 te Wenen tot
  stand gekomen Verdrag inzake psychotrope stoffen (Trb. 1989, 129).

  2. Voor toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden
  de zouten van de substanties met die substanties gelijkgesteld.
  3. Voor de toepassing van deze wet wordt onder vervaardigen begrepen
  raffineren en omzetten.
  4. Onder binnen het grondgebied van Nederland brengen van middelen, bedoeld
  in de artikelen 2 en 3, is begrepen: het binnen het grondgebied van
  Nederland brengen van de voorwerpen of goederen, waarin die middelen
  verpakt of geborgen zijn en elke op het verder vervoer, de opslag, de
  aflevering, ontvangst of overdracht gerichte handeling, met betrekking tot
  die middelen, die binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht, of
  tot de voorwerpen of goederen, waarin die middelen verpakt of geborgen
  zijn.
  5. Onder buiten het grondgebied van Nederland brengen van middelen, bedoeld
  in de artikelen 2 en 3, is begrepen: het buiten het grondgebied van
  Nederland brengen van de voorwerpen of goederen, waarin die middelen
  verpakt of geborgen zijn en het met bestemming naar het buitenland
  vervoeren, ten vervoer aannemen of ten vervoer aanbieden, het ten uitvoer
  dan wel ten wederuitvoer aangeven, daaronder begrepen het in kennis stellen
  van de wederuitvoer, in de zin van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de
  Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling
  van het communautair douanewetboek (PbEG L 302) of het in, op of aan een
  naar het buitenland bestemd vaar-, voer- of luchtvaartuig aanwezig hebben
  van die middelen, of van die voorwerpen of goederen.

  Artikel 2
  1. Het is verboden de middelen, vermeld op de bij deze wet behorende lijst
  I, dan wel aangewezen krachtens het tweede of derde lid:

  A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
  B. te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren,
  te verstrekken of te vervoeren;
  C. aanwezig te hebben;
  D. te vervaardigen.

  2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen worden aangewezen:

  a. bewustzijnsbeïnvloedende middelen, welke bij aanwending bij de mens
  kunnen leiden tot schade voor zijn gezondheid en schade voor de
  samenleving;
  b. middelen, welke onder de werking van het Enkelvoudig Verdrag of van
  het Psychotrope Stoffen Verdrag zijn gebracht.

  3. Indien aanwijzing van een middel krachtens het tweede lid in overweging
  is, en naar het oordeel van Onze Minister een onverwijlde voorziening is
  vereist, kan aanwijzing geschieden bij besluit van Onze Minister.
  Dit besluit blijft, behoudens eerdere intrekking, van kracht, totdat de
  algemene maatregel van bestuur waarbij het betreffende middel wordt
  aangewezen, in werking treedt, doch uiterlijk tot een jaar na het in
  werking treden van het besluit.
  4. Een besluit ingevolge het derde lid wordt geplaatst in de Nederlandse
  Staatscourant.

  Artikel 3
  1. Het is verboden de middelen, vermeld op de bij deze wet behorende lijst
  II:

  A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
  B. te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af
  te leveren, te verstrekken of te vervoeren;
  C. aanwezig te hebben;
  D. te vervaardigen.

  2. Lijst II kan ten aanzien van middelen welke onder de werking van het
  Psychotrope Stoffen Verdrag zijn gebracht, bij algemene maatregel van
  bestuur worden gewijzigd.

  Artikel 3a
  1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen middelen en toepassingen
  worden aangewezen, waarvoor de in de artikelen 2 en 3 omschreven verboden
  geheel of ten dele niet gelden.
  2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot de in de
  artikelen 2 en 3 bedoelde middelen voorschriften worden gegeven om naleving
  van de bepalingen van het Enkelvoudig Verdrag en van het Psychotrope
  Stoffen Verdrag te verzekeren of om misbruik van die middelen te voorkomen.

  Artikel 3b
  1. Elke openbaarmaking, welke er kennelijk op is gericht de verkoop,
  aflevering of verstrekking van een middel als bedoeld in artikel 2 of
  artikel 3 te bevorderen, is verboden.
  2. Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet ter zake van
  openbaarmaking in het kader van medische of wetenschappelijke voorlichting.

  Artikel 4
  1. Het is verboden een middel als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of 3,
  voor te schrijven op recept, tenzij het middel daartoe, in het belang van
  de volksgezondheid, is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur. Bij
  de maatregel kunnen voorschriften worden gesteld ter zake van het recept en
  het doel waarvoor een middel wordt voorgeschreven.
  Een krachtens de eerste volzin vastgestelde algemene maatregel van bestuur
  treedt niet eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van
  het Staatsblad waarin hij is geplaatst.
  Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der
  Staten-Generaal. In het belang van de volksgezondheid kan, in afwijking van
  de eerste volzin, bij ministeriële regeling een middel worden aangewezen
  dat mag worden voorgeschreven op recept, zolang het middel tevens is
  aangewezen krachtens artikel 2, derde lid.
  2. Het bestellen van enig middel, in de artikelen 2 en 3 bedoeld, door
  houders van een verlof, bedoeld in het eerste lid van artikel 6, en door
  apothekers, apotheekhoudende artsen en dierenartsen, bedoeld in het tweede
  lid van artikel 6, mag slechts geschieden met inachtneming van nader door
  Onze Minister te geven voorschriften.
  3. Het is verboden ter verkrijging van enig middel, in de artikelen 2 en 3
  bedoeld:

  a. een vals of vervalst recept aan te bieden;
  b. een recept aan te bieden, waarin een andere naam of een ander adres
  is vermeld dan de naam of het adres van degene te wiens behoeve het
  recept is voorgeschreven.

  4. Het is een persoon ten aanzien van wie een in artikel 6, vijfde lid,
  bedoeld besluit geldt, verboden enig middel, in de artikelen 2 en 3
  bedoeld, voor te schrijven.

  Artikel 5
  1. Het verbod, gesteld in artikel 2, eerste lid, A, en het verbod, gesteld
  in artikel 3, eerste lid, A, is niet van toepassing in geval het brengen
  binnen of buiten het grondgebied van Nederland geschiedt met verlof van
  Onze Minister en met inachtneming van de door of vanwege Onze Minister te
  geven voorschriften. Deze voorschriften kunnen verschillen voor de
  onderscheidene middelen, in die artikelen bedoeld.
  2. Voor een in het eerste lid bedoeld verlof kan een vergoeding worden
  geheven volgens een tarief, overeenkomstig bij algemene maatregel van
  bestuur te stellen regelen.

  Artikel 6
  1. Onverminderd de bij algemene maatregel van bestuur gestelde
  voorschriften ter zake van de aflevering van Opiumwetmiddelen op recept, is
  een verbod als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder B, C en D, en in
  artikel 3, eerste lid, onder B, C en D, niet van toepassing voor zover Onze
  Minister schriftelijk verlof heeft gegeven tot het verrichten van een in
  die bepalingen bedoelde handeling. Voor een verlof kan een jaarlijkse
  vergoeding worden geheven volgens een tarief dat overeenkomstig bij
  algemene maatregel van bestuur te stellen regels wordt bepaald.
  2. Een verbod als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder B en C, en in
  artikel 3, eerste lid, onder B en C, is tevens niet van toepassing:

  a. ten aanzien van gevestigde apothekers en apotheekhoudende artsen,
  indien zij krachtens artikel 4, eerste lid, aangewezen middelen voor
  geneeskundige doeleinden bereiden, bewerken, verwerken, verkopen,
  afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben en deze
  werkzaamheden geschieden binnen de normale beroepsuitoefening;
  b. ten aanzien van dierenartsen, indien zij krachtens artikel 4,
  eerste lid, aangewezen middelen voor diergeneeskundige doeleinden
  verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben.

  3. Onverlet de bij algemene maatregel van bestuur gegeven voorschriften,
  zijn de verboden, voor zoveel betreft het verstrekken en het vervoeren,
  gesteld in artikel 2, eerste lid, B, en in artikel 3, eerste lid, B, en de
  verboden, gesteld in artikel 2, eerste lid, C, en in artikel 3, eerste lid,
  C, mede niet van toepassing op bij vorenbedoelde maatregel aangewezen
  instellingen en op hen die aantonen dat zij de in dat artikel bedoelde
  middelen in de bevonden hoeveelheid tot uitoefening van de geneeskunst, de
  tandheelkunst, of van de diergeneeskunst dan wel voor eigen geneeskundig
  gebruik behoeven of krachtens wettelijk voorschrift in voorraad moeten
  hebben en langs wettige weg verkregen hebben.
  4. De in de artikelen 2 en 3 gestelde verboden met betrekking tot het
  vervoeren en het aanwezig hebben zijn mede niet van toepassing op hen die
  aantonen dat zij de middelen vervoeren in opdracht van een daartoe
  bevoegde.
  5. Indien een persoon bevoegd tot het afleveren onderscheidenlijk tot het
  voorschrijven van de in de artikelen 2en 3 bedoelde middelen wegens het
  niet naleven van een krachtens dit artikel gegeven voorschrift bij
  herhaling is veroordeeld, kan Onze Minister, gehoord de door Ons aangewezen
  hoofdinspecteurs van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, bepalen dat
  het tweede onderscheidenlijk derde lid voor die persoon niet meer geldt.
  6. Een beschikking als bedoeld in het vijfde lid, geldt voor een termijn
  van ten hoogste vier jaren. Van de beschikking wordt mededeling gedaan aan
  degenen die bevoegd zijn tot afleveren van de in de artikelen 2 en 3
  bedoelde middelen.

  Artikel 7
  1. Onze Minister kan een verlof als bedoeld in artikel 6, eerste lid,
  slechts verlenen:

  a. aan personen of instellingen die ten genoegen van Onze Minister
  aantonen dat zij het verlof nodig hebben voor wetenschappelijke of
  instructieve doeleinden;
  b. voorzover het belang van de volksgezondheid zulks vordert:
  1°. aan hen die in het bezit zijn van een uitsluitend tot
  het afleveren van geneesmiddelen verleende vergunning als
  bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van de Wet op de
  Geneesmiddelenvoorziening;
  2°. aan hen die in het bezit zijn van een vergunning tot het
  bereiden van geneesmiddelen en het afleveren daarvan als
  bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van de Wet op de
  Geneesmiddelenvoorziening en ten genoegen van Onze Minister
  aantonen dat zij de in de artikelen 2 en 3 bedoelde middelen
  zullen vervaardigen in uitsluitend daartoe aangewezen en
  nauwkeurig omschreven lokaliteiten;
  3°. aan anderen, ten behoeve van de Staat, in geval van
  oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmee verband
  houdende buitengewone omstandigheden.

  c. voor zover het belang van de gezondheid van dieren zulks vordert
  aan hen die in het bezit zijn van een vergunning, bedoeld in artikel
  21, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet.

  2. Een verlof kan worden verleend onder beperkingen. Aan een verlof kunnen
  voorschriften worden verbonden om naleving van de bepalingen van het
  Enkelvoudig Verdrag en van de bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen
  te verzekeren, of om misbruik van de middelen, waarop een verlof betrekking
  heeft, te voorkomen.
  3. Een verlof kan worden ingetrokken indien:

  a. het belang van de volksgezondheid zulks vordert;
  b. de houder van het verlof handelt in strijd met de bij of krachtens
  deze wet gegeven voorschriften of met de aan het verlof verbonden
  voorschriften.

  4. De intrekking geschiedt bij een beschikking van Onze Minister; daarbij
  kan een termijn worden gesteld, binnen welke de handelaar of de fabrikant
  zich van zijn vóór de intrekking op wettige wijze verkregen voorraad zal
  kunnen ontdoen met inachtneming van de voorschriften door Onze Minister te
  stellen.

  Artikel 7a
  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet
  zijn belast de ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

  Artikel 8
  Met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld in deze wet zijn, behalve
  de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering
  aangewezen personen, belast de ambtenaren van de rijksbelastingdienst,
  bevoegd inzake douane.

  Artikel 9
  1. De opsporingsambtenaren hebben, voor zover dat redelijkerwijs voor de
  vervulling van hun taak nodig is, toegang:

  a. tot de vervoermiddelen, met inbegrip van woongedeelten, waarvan hun
  bekend is, of waarvan redelijkerwijze door hen kan worden vermoed, dat
  daarmede ingevoerd of vervoerd worden of dat daarin, daarop of daaraan
  bewaard worden of aanwezig zijn middelen, bedoeld in de artikelen 2 of
  3, eerste lid;
  b. tot de plaatsen, waar een overtreding van deze wet gepleegd wordt
  of waar redelijkerwijze vermoed kan worden, dat zodanige overtreding
  gepleegd wordt.

  2. Zij zijn bevoegd een persoon verdacht van een bij deze wet als misdrijf
  strafbaar gesteld feit, bij het bestaan van ernstige bezwaren tegen deze
  aan lichaam en kleding te onderzoeken.
  3. Zij zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van daarvoor vatbare
  voorwerpen. Zij kunnen daartoe hun uitlevering vorderen.

  Artikel 10
  1. Hij die handelt in strijd met:

  a. een in artikel 2, eerste lid, het in artikel 3b, eerste lid, of een
  in artikel 4, derde of vierde lid, gegeven verbod;
  b. een der krachtens artikel 3a, tweede lid, artikel 4, eerste of
  tweede lid, artikel 5, eerste lid, of artikel 6, tweede of derde lid,
  gegeven voorschriften;
  c. een der voorschriften verbonden aan een verlof als bedoeld in
  artikel 6 of gesteld bij de beschikking tot intrekking als bedoeld in
  artikel 7,

  wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van
  de vierde categorie.
  2. Hij die opzettelijk handelt in strijd met het in artikel 2, eerste lid,
  onder C, het in artikel 3b, eerste lid, of het in artikel 4, derde lid,
  gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier
  jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  3. Hij die opzettelijk handelt in strijd met het in artikel 2, eerste lid,
  onder B of D, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
  hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  4. Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 2, eerste lid,
  onder A, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
  twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  5. Indien het feit, bedoeld in het tweede onderscheidenlijk het vierde lid,
  betrekking heeft op een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik,
  wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde
  categorie opgelegd.

  Artikel 10a
  1. Hij die om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10,
  voor te bereiden of te bevorderen:

  1°. een ander tracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen,
  mede te plegen of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om
  daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen,
  2°. zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het
  plegen van dat feit tracht te verschaffen,
  3°. voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere
  betaalmiddelen voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden
  heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat
  feit,

  wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
  van de vijfde categorie.
  2. Niet strafbaar is hij die de in het eerste lid omschreven feiten begaat
  met betrekking tot het binnen of buiten het grondgebied van Nederland
  brengen van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik.

  Artikel 11
  1. Hij die handelt in strijd met een in artikel 3 gegeven verbod, wordt
  gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede
  categorie.
  2. Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3, eerste lid
  onder B, C of D, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
  hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
  3. Hij die in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelt
  in strijd met een in artikel 3, eerste lid, onder B, gegeven verbod, wordt
  gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
  vijfde categorie.
  4. Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3, eerste lid
  onder A, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
  vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  5. Het tweede lid is niet van toepassing, indien het feit betrekking heeft
  op een hoeveelheid van de in onderdeel b van de in artikel 3, eerste lid,
  bedoelde lijst vermelde middelen van ten hoogste 30 gram.
  6. Het tweede en vierde lid zijn niet van toepassing, indien het feit
  betrekking heeft op een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik,
  van de in onderdeel a van de in artikel 3, eerste lid, bedoelde lijst
  vermelde middelen.

  Artikel 12
  Indien de waarde der zaken, waarmee of met betrekking tot welke de feiten,
  strafbaar gesteld in de artikelen 10, eerste, tweede, derde en vierde lid
  10a, eerste lid, en 11, tweede, derde en vierde lid, zijn begaan, of die
  geheel of gedeeltelijk door middel van die feiten zijn verkregen, hoger is
  dan het vierde gedeelte van het maximum der geldboete op die feiten
  gesteld, kan, ook indien het feit door een natuurlijke persoon is begaan,
  een geldboete van de naast hogere categorie worden opgelegd.

  Artikel 13
  1. De in artikel 10, eerste lid, en artikel 11, eerste lid, strafbaar
  gestelde feiten zijn overtredingen.
  2. De in artikel 10, tweede, derde, vierde en vijfde lid, in artikel 10a,
  eerste lid, en in artikel 11, tweede, derde en vierde lid, strafbaar
  gestelde feiten zijn misdrijven.
  3. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten
  Nederland schuldig maakt aan:

  a. een der in artikel 10a, eerste lid, strafbaar gestelde feiten
  voorzover die zijn gepleegd om het in artikel 10, vierde lid,
  strafbaar gestelde feit voor te bereiden of te bevorderen, dan wel
  b. poging tot of deelneming aan het in artikel 10, vierde lid,
  strafbaar gestelde feit.

  Artikel 13a
  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 33 tot en met 35 en 36b tot en
  met 36d van het Wetboek van Strafrecht worden de in de artikelen 2 en 3
  bedoelde middelen verbeurd of aan het verkeer onttrokken verklaard.

  Artikel 13b
  1. De burgemeester is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang indien in
  voor het publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven een
  middel als bedoeld in artikel 2 of 3 wordt verkocht, afgeleverd of
  verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.
  2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de desbetreffende lokalen
  gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst,
  de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers,
  artsen, tandartsen en dierenartsen.

  Artikel 14
  Deze wet kan worden aangehaald onder de titel "Opiumwet".

  Artikel 15
  Deze wet treedt in werking met ingang van een door Ons te bepalen dag.
  Op dat tijdstip vervalt de wet van 4 oktober 1919, Stb. nr. 592, houdende
  vaststelling van bepalingen, betreffende het opium en andere verdovende
  middelen, zoals deze wet gewijzigd is bij de wet van 29 juni 1925, Stb. nr.
  308.

  Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
  alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie
  zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

  Gegeven ten Paleize het Loo, den 12den Mei 1928

  WILHELMINA.

  De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid,
  J. R. SLOTEMAKER DE BRUINE.

  De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,
  J. B. KAN.

  De Minister van Financiën,
  DE GEER.

  De Minister van Waterstaat,
  H. v. d. VEGTE.

  Uitgegeven den een en dertigsten Mei 1928.

  De Minister van Justitie,
  J. DONNER.

  ------------------------------------------------------------ ------------

  Lijst I. behorende bij de Opiumwet

  ------------------------------------------------------------ ------------

  A. Substanties, voorkomende op de Lijst I bedoeld in artikel 2, eerste lid
  van het enkelvoudig Verdrag

  Acetorphine
  Acetyl-alpha-methylfentanyl
  Acetylmethadol
  Alfentanil
  Allylprodine
  Alphacetylmethadol
  Alphameprodine
  Alphamethadol
  Alpha-methylfentanyl
  Alpha-methylthiofentanyl
  Alphaprodine
  Anileridine
  Benzethidine
  Benzylmorphine
  Betacetylmethadol
  Beta-hydroxfentanyl
  Beta-hydroxy-3-methylfentanyl
  Betameprodine
  Betamethadol
  Betaprodine
  Bezitramide
  Bolkaf en het concentraat1[1]
  Clonitazeen
  Coca blad
  Cocaïne
  Codoxim
  Desomorphine
  Dextromoramide
  Diampromide
  Diethylthiambuteen
  Difenoxine
  Dihydromorphine
  Dimenoxadol
  Dimepheptanol
  Dimethylthiambuteen
  Dioxaphetyl butiraat
  Diphenoxylaat
  Dipipanon
  Drotebanol
  Ecgonine 2[2]
  Ethylmethylthiambuteen
  Etonitazeen
  Etorphine
  Etoxeridine
  Fentanyl
  Furethidine
  Heroïne
  Hydrocodon
  Hydromorphinol
  Hydromorphon
  Hydroxypethidine
  Isomethadon
  Ketobemidon
  Levomethorphan
  Levomoramide
  Levophenacylmorphan
  Levorphanol
  Metazocine
  Methadon
  Methadon-tussenprodukt
  Methyldesorphine
  Methyldihydromorphine
  3-methylfentanyl
  3-methylthiofentanyl
  Metopon
  Moramide-tussenprodukt
  Morpheridine
  Morphine
  Morphine methobromide 3[3]
  Morphine-N-oxide
  MPPP
  Myrophine
  Nicomorphine
  Noracymethadol
  Norlevorphanol
  Normethadon
  Normorphine
  Norpipanon
  Opium
  Oxycodon
  Oxymorphon
  Para-fluorfentanyl
  PEPAP
  Pethidine
  Pethidine-tussenprodukt A, B en C
  Phenadoxon
  Phenampromide
  Phenazocine
  Phenomorphan
  Phenoperidine
  Piminodine
  Piritramide
  Proheptazine
  Properidine
  Racemethorphan
  Racemoramide
  Racemorphan
  Sufentanil
  Thebacon
  Thebaïne
  Thiofentanyl
  Tilidine
  Trimeperidine
  De isomeren van vorengenoemde substanties in alle gevallen waarin deze
  isomeren kunnen bestaan overeenkomstig de specifieke chemische aanduiding,
  met uitzondering van Dextromethorphan en Dextrorphan.
  De esters en ethers van vorengenoemde substanties.
  De zouten van vorengenoemde substanties met inbegrip van de zouten van de
  esters, ethers en isomeren ervan.
  Preparaten die één of meer van vorengenoemde substanties of hun zouten,
  esters, ethers of isomeren bevatten.
  Elk preparaat, dat hennephars bevat, met uitzondering van vaste mengsels,
  omschreven op lijst II, onderdeel B.

  B. Substanties, voorkomende op de Lijst II bedoeld in artikel 2, tweede lid
  van het Enkelvoudig Verdrag

  Acetyldihydrocodeïne
  Codeïne
  Dextropropoxyfeen
  Dihydrocodeïne
  Ethylmorphine
  Nicocodine
  Nicodicodine
  Norcodeïne
  Pholcodine
  Propiram
  De isomeren van vorengenoemde substanties in alle gevallen waarin deze
  isomeren kunnen bestaan overeenkomstig de specifieke chemische aanduiding.
  De zouten van vorengenoemde substanties met inbegrip van de isomeren.
  Preparaten die één of meer van vorengenoemde substanties of hun zouten
  bevatten.

  C. Substanties, voorkomende op de Lijst I behorend bij het Psychotrope
  Stoffen Verdrag

  Brolamfetamine
  Cathinon
  DET
  DMA
  DMHP
  DMT
  DOET
  Eticyclidine
  Lyserginezuuramide4[4]
  MDA (tenamfetamine)
  MDMA
  Mescaline
  4-methylaminorex
  MMDA
  N-ethyl MDA
  N-hydroxy MDA
  Parahexyl
  PMA
  Psilocine
  Psilocybine
  Rolicyclidine
  STP (DOM)
  Tenocyclidine (TCP)
  Tetrahydrocannabinol 5[5]
  TMA
  Preparaten die één of meer van vorengenoemde substanties bevatten.

  D. Substanties, voorkomende op de Lijst II van het Psychotrope Stoffen
  Verdrag

  Amfetamine
  Dexamfetamine
  Fenetylline
  Levamfetamine
  Levomethamfetamine
  Mecloqualon
  Metamfetamine
  Metamfetamine racemaat
  Methaqualon
  Methylphenidaat
  Phencyclidine
  Phenmetrazine
  Secobarbital
  Preparaten, die één of meer van vorengenoemde substanties bevatten.

  ------------------------------------------------------------ ------------

  Lijst II. behorende bij de Opiumwet

  ------------------------------------------------------------ ------------

  Onderdeel a

  1. Substanties, voorkomende op de Lijst III van het Psychotrope Stoffen
  Verdrag
  Amobarbital
  Buprenorphine
  Butalbital
  Cathine
  Cyclobarbital
  Flunitrazepam
  Gluthethimide
  Pentazocine
  Pentobarbital
  Preparaten, die één of meer van vorengenoemde substanties bevatten.

  2. Substanties, voorkomende op de Lijst IV van het Psychotrope Stoffen
  Verdrag
  Allobarbital
  Alprazolam
  Amfepramon
  Aminorex
  Barbital
  Benzfetamine
  Bromazepam
  Brotizolam
  Butobarbital
  Camazepam
  Chlordiazepoxide
  Clobazam
  Clonazepam
  Clorazepaat
  Clotiazepam
  Cloxazolam
  Delorazepam
  Diazepam
  Estazolam
  Ethchlorvynol
  Ethinamaat
  Ethylloflazepaat
  Etilamfetamine
  Fencamfamine
  Fenproporex
  Fludiazepam
  Flurazepam
  Halazepam
  Haloxazolam
  Ketazolam
  Lefetamine
  Loprazolam
  Lorazepam
  Lormetazepam
  Mazindol
  Medazepam
  Mefenorex
  Meprobamaat
  Mesocarb
  Methylphenobarbital
  Methyprylon
  Midazolam
  Nimetazepam
  Nitrazepam
  Nordazepam
  Oxazepam
  Oxazolam
  Pemoline
  Phendimetrazine
  Phenobarbital
  Phentermine
  Pinazepam
  Pipradrol
  Prazepam
  Propylhexedrine
  Pyrovaleron
  Secbutabarbital
  Temazepam
  Tetrazepam
  Triazolam
  Vinylbital
  Preparaten, die één of meer van vorengenoemde substanties bevatten.

  Onderdeel b

  Hennep, waaronder wordt begrepen elk deel van de plant van het geslacht
  Cannabis, waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de
  zaden.
  Gebruikelijke vaste mengsels van hennephars en plantaardige elementen van
  hennep (zoals hashish, esrar, chiras en djamba), waaraan geen andere
  substanties zijn toegevoegd.

  ------------------------------------------------------------ ------------
  [1] <– Onder bolkaf wordt verstaan alle delen van de plant Papaver
  somniferum L. na het oogsten, met uitzondering van het zaad. Onder
  concentraat van bolkaf wordt verstaan het materiaal dat wordt
  verkregen door bolkaf te onderwerpen aan een behandeling ter
  concentratie van zijn alkaloïden.
  [2] <– Met inbegrip van de esters en derivaten die kunnen worden omgezet
  in ecgonine en cocaïne.
  [3] <– En andere vijfwaardige stikstof morphine-derivaten, met in begrip
  met name van de morphine N-oxide-derivaten, waarvan
  codeïne-N-oxide er één is.
  [4] <– Met inbegrip van de mono- en di-alkylamide-, de pyrrolidine- en
  morfolinederivaten en de daarvan verkregen middelen verkregen door
  invoering van methyl-, acetyl- of halogeengroepen.
  [5] <– Met inbegrip van de (stereo)-isomeren.
   
 2. anjin

  anjin Newbie

  Reputation Points:
  240
  Messages:
  136
  Joined:
  Sep 7, 2004
  from cote_divoire
  GHB was nog legaal in 2000 [​IMG]

  En apart dat speed op lijst 2 staat.. [​IMG]
   
 3. robertone

  robertone

  Reputation Points:
  418
  Messages:
  291
  Joined:
  Sep 27, 2005
  De grootste problemen met drugs ontstaan door de illigaliteit er van, inclusief de criminaliteit die er mee gepaard gaan.

  xawego quote in 2004 de inmiddels verouderde versie van de nederlandse opiumwet, de huidige versie is op 17 maart 2003 van kracht geworden. Hoewel, de tekst is eerst later, op 10 april 2003, gepubliceerd.

  De lijsten behorende bij de huidige opiumwet verschillen met die van de voorgaande wet. In ieder geval, amfetamine staat niet op lijst twee. Als anjin goed leest staat amfetamine vermeld in lijst I onder "D. Substanties, voorkomende op de Lijst II van het Psychotrope Stoffen Verdrag". Er wordt hier dus gesproken over lijst II van het Verdrag van Wenen niet Lijst II van de nederlandse opiumwet.

  Oud nieuws maar Swim kon het niet nalaten dit recht te zetten.