1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Donner Tornt Niet Aan Uitleveringsverdrag

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Mar 3, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  DONNER TORNT NIET AAN UITLEVERINGSVERDRAG MET VS

  DEN HAAG (ANP) - Minister Donner van Justitie wil niet tornen aan het
  uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten. Volgens hem is er geen enkele
  aanleiding het verdrag uit 1983 te wijzigen. De bewindsman heeft dat dinsdag
  gemeld in een brief aan de Tweede Kamer.

  Het verdrag houdt in dat Nederland verdachten uitlevert aan de VS, waarna
  zij na berechting hun straf kunnen uitzitten in Nederland. Aanleiding voor
  de brief van Donner was kritiek vanuit de Kamer en van advocaten over
  dreigende uitzettingen van Nederlanders.

  Critici menen dat het Amerikaanse rechtssysteem en de gevangenissen daar zo
  slecht zijn, dat het onaanvaardbaar is Nederlanders uit te leveren. Maar
  Donner wijst erop dat het vertrouwensbeginsel tussen Nederland en de VS de
  basis is van het bilaterale verdrag. Nederland mag ervan uit gaan dat het
  Amerikaanse systeem voldoet aan het Europese Verdrag van de Rechten van de
  Mens (EVRM) of aan het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en
  Politieke Rechten.

  Drugs

  Volgens Donner hoeft daarom niet per geval steeds onderzocht te worden of er
  sprake is van mensenrechtenschendingen. De Nederlandse rechter toetst altijd
  uitleveringsverzoeken en kan eventueel nader onderzoek laten verrichten. De
  minister wijst erop dat de rechter uitlevering tot nu toe niet tegen heeft
  gehouden in verband met kritiek op het Amerikaanse stelsel.

  Volgens een woordvoerder van Donner hebben de Amerikanen tussen 2000 en eind
  2003 in totaal 51 verzoeken om uitlevering gedaan aan Nederland. Dat betrof
  niet alleen Nederlanders maar ook anderen zoals Amerikanen. Van deze
  verzoeken hadden 24 te maken met drugs. Momenteel zijn nog 31 zaken in
  behandeling.

  Vijf Nederlanders zitten in de VS vast na berechting en kunnen een verzoek
  indienen om hun straf in Nederland uit te zitten. Sinds juni vorig jaar
  hadden vijf andere veroordeelde Nederlanders daar wel voor gekozen.