1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Jacht op wietkwekers: kwaliteit van wiet gaat in rook op.

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Dec 31, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Jacht op wietkwekers: kwaliteit van wiet gaat in rook op.
  Koffieshophouders klagen over de achteruitgang in de kwaliteit van de wiet. Men klaagt over trucs om het gewicht te verhogen: vocht in de wiet, te veel meststoffen, snijafval, zand. Maar ook andere en gevaarlijker trucs worden volgens koffieshophouders af en toe te toegepast: toevoegen van glas (fijn gemalen glas of perliet) , ijzervijlsel, oase.

  Het Trimbos-instituut overweegt onderzoek te gaan doen naar de mate waarin dit soort vervuiling voorkomt. Verder wil men onderzoeken wat het gevaar van dit soort trucs voor de consument oplevert.
  Het justitiebeleid waarbij kleinschalige kwekers actief worden vervolgd, leidt tot onrust op de wietmarkt en een daaruit voortvloeiende achteruitgang van de kwaliteit van de wiet. Grootschalige criminelen springen in het gat dat de kleinschalige wietkwekers achterlaten. De risico's voor de gezondheid van honderduizenden wietgebruikers nemen toe.
  Er is geen grootschalige vervuiling met nare toevoegingen zoals glas, ijzervijlsel. Biologische toevoegingen (snijafval, te veel mest, vocht) komen meer voor. Maar de trend is slecht. Men betaalt meer geld voor slechte kwaliteit wiet.

  Er is hier ook een video over te vinden in het drugs nieuws video archief.