KABINET WIL VRIJHEID JUSTITIE IN EU

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jul 18, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,281
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  KABINET WIL VRIJHEID JUSTITIE IN EU BEHOUDEN

  DEN HAAG, 13 JULI. Nederland moet bij Europese harmonisatie van het
  strafrecht vasthouden aan het opportuniteitsbeginsel, waardoor gedoogbeleid
  mogelijk blijft. Bij toekomstige onderhandelingen op EU-niveau moet dat
  principe ,,krachtig'' worden uitgedragen. Dat schrijft minister Donner
  (Justitie, CDA) in de nota Naar een slagvaardiger rechtspleging, die hij
  gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  Dat opportuniteitsbeginsel maakt het mogelijk om in Nederland gedoogbeleid
  te voeren op het gebied van onder meer drugs- en milieuovertredingen. Donner
  zal de komende jaren in onderhandelingen met de Europese ministers van
  Justitie (de JBZ-raad) bepleiten dat individuele lidstaten de vrijheid
  houden zelf te bepalen hoe handhavingsmiddelen bij strafzaken worden
  ingezet.

  In de nota doet Donner een oproep aan andere vakministers om de boodschap
  krachtig uit te dragen dat Nederland vasthoudt aan zijn
  opportuniteitsbeginsel. Andere lidstaten, zoals Duitsland, kennen het
  zogeheten legaliteitsbeginsel, dat opsporingsautoriteiten verplicht alle
  delicten te vervolgen die hun ter ore komen. Volgens Donner wordt vanuit
  Brussel in toenemende mate ,,druk uitgeoefend op de inzet van
  strafrechtelijke instrumenten bij de handhaving van Europese regelgeving''.
  Dat zou er in Nederland toe kunnen leiden dat justitie, politie en de
  rechterlijke macht te veel worden belast.

  Donner wil wel verdergaande stappen zetten om grensoverschrijdende
  criminaliteit en terrorisme in Europees verband aan te pakken. Daarvoor is
  harmonisatie van wetgeving en het verder uitbouwen van
  samenwerkingsstructuren noodzakelijk. Tien procent van het totale aantal
  strafzaken in Nederland betreft grensoverschrijdende criminaliteit.

  In de nota herhaalt Donner een aantal maatregelen die hij al eerder heeft
  voorgesteld om de rechterlijke organisatie op nationaal niveau te
  moderniseren. Zo krijgt het openbaar ministerie ruimere bevoegdheden om
  zaken af te doen zonder tussenkomst van de rechter.

  In het wetsvoorstel over die afdoeningsbevoegdheid krijgen verdachten wel de
  mogelijkheid om zo'n sanctie alsnog voor de rechter te brengen. Maar in
  tegenstelling tot de huidige praktijk moet hij daar zelf het initiatief toe
  nemen.

  Nu krijgen verdachten een dagvaarding als zij een transactie niet betalen.

  Donner bereidt verder een wetsvoorstel voor dat het aantekenen van hoger
  beroep in strafzaken beperkt. Veroordeelde verdachten moeten voorafgaand aan
  een hoger beroep duidelijk aangeven waartegen hun appel is gericht. Als een
  veroordeelde het niet eens is met de opgelegde strafmaat, dient het hoger
  beroep zich daar op te richten. ,,Een slagvaardiger rechtspraak kan niet
  zonder een gerichter en daardoor doelmatiger procedeergedrag van verdachten
  en hun raadslieden'', aldus Donner.

  Donner laat onderzoeken hoe hogerberoepsprocedures in andere EU-lidstaten
  geregeld zijn voordat hij het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indient.

  De minister heeft al eerder vier wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer
  gestuurd die snellere afhandeling van strafzaken in eerste aanleg beogen. Zo
  kunnen getuigen, deskundigen of verdachten straks via een
  televisieverbinding ondervraagd worden, krijgen rechters de mogelijkheid om
  getuigen te weigeren en kunnen rechters bij `bekennende verdachten' volstaan
  met een verkort vonnis waarbij niet op alle bewijspunten hoeft te worden
  ingegaan.

  De minister wil verder de rol van de advocatuur in de rechtsorde ,,kritisch
  doorlichten''. De advocatuur vervult een wezenlijke rol in de rechtsorde,
  aldus Donner. ,,Dat schept verplichtingen en verantwoordelijkheden.'' De
  primaire taak van de advocatuur is volgens Donner belangenbehartiging van
  zijn client. ,,De vraag is in hoeverre de combinatie van de `partij-rol' een
  spanningsveld creeert met de `rechtsorde-rol'.
  - --