1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

MEDICINAAL GEBRUIK WIET STRAFBAAR IN VS

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jun 8, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,738
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  MEDICINAAL GEBRUIK WIET STRAFBAAR IN VS


  WASHINGTON - Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag marihuanagebruik op doktersvoorschrift strafbaar verklaard. Daarmee verwierp het hof wetten in tien Amerikaanse staten die het gebruik van marihuana om medische redenen toestaan. Duizenden Amerikaanse patienten gebruiken het verdovende middel als pijnstiller.


  Twee ernstig zieke vrouwen uit Californië klaagden destijds de toenmalige minister van Justitie John Ashcroft aan, in een poging toestemming te krijgen van de rechterlijke macht om marihuana te roken, te verbouwen en te kopen. Toen ze gelijk kregen van een lagere rechtbank, ging de overheid in beroep.


  Zes van de negen rechters van het Hooggerechtshof besloten dat tegenstanders van het marihuanaverbod zich, om de democratie te waarborgen, tot het Congres moeten wenden en niet tot de rechterlijke macht.


  Californië nam in 1996 een wet aan die mensen in staat stelt marihuana te verbouwen, te roken en te kopen als ze in het bezit zijn van een doktersverklaring. Volgens de grondwet mag het Amerikaanse Congres zich echter bemoeien met de economische activiteiten van staten, als deze activiteiten de staatsgrenzen overstijgen. Op deze bepaling baseerde de Amerikaanse overheid haar zaak.


  Overigens wordt algemeen aangenomen dat het in het geval van de twee vrouwen ging om marihuana die in Californië werd verbouwd, gratis was en niet werd uitgevoerd naar andere staten.