1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Mogelijk blowverbod in Weert

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Aug 23, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Weert - In de gemeente Weert komt mogelijk een blowverbod. De gemeenteraad moet binnenkort hiervoor haar goedkeuring geven aan de voorgestelde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Wanneer dit gebeurt, kan het college van burgemeester en wethouders dit verbod uitvoeren in daarvoor aangewezen gebieden. Eerder al is in Weert een dergelijk verbod van kracht geworden voor wat betreft alcoholhoudende dranken.

  Het gemeentebestuur neemt die bepaling in de APV op, omdat het van mening is dat het gebruik van drugs op de openbare weg leidt tot verloedering van de openbare ruimte. Bovendien ondergraaft dat het beleid om het gebruik van drugs juist terug te dringen, vinden burgemeester en wethouders.

  bron http://www.blikopnieuws.nl/bericht/31599