1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Onderzoek alcohol en drugsgebruik onder jongeren

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Sep 18, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Gelderland - De gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar, Rijnwaarden, Lingewaard en Overbetuwe gaan gezamenlijk onderzoek doen naar het gebruik van alcohol en drugs door jongeren. Deze gemeenten maken zich zorgen over de toename van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. De toename wordt door verschillende instanties gesignaleerd.

  Landelijke en regionale onderzoeken bevestigen globaal dezelfde trend. Daarom zijn de zes gemeenten een intergemeentelijke samenwerking gestart. Een van de eerste stappen in dit samenwerkingstraject is het onderzoek om een helder beeld te krijgen van de ernst van de problematiek in deze regio.

  Hoofddoel van het onderzoek is de aard en omvang in kaart te brengen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar in de zes gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Bureau Boekhoorn Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (BBSO) in Nijmegen. Behalve een enquête onder jongeren worden er interviews met zogenoemde sleutelinformanten gehouden.

  De enquête wordt zowel schriftelijk als digitaal aangeboden. Komende week krijgen de steekproefsgewijs geselecteerde jongeren de enquêteformulieren toegezonden. Deelnemers maken kans op twee bioscoopkaartjes. Onderzoeksbureau BBSO verwerkt de gegevens vertrouwelijk en anoniem. Een ander onderdeel van het onderzoek, is het interviewen van zogenoemde sleutelinformanten.

  Op grond van expertise worden daarvoor mensen uit diverse instellingen en beroepssectoren benaderd. Hun visie en kennis zorgen voor een breder beeld van de situatie. De uiteindelijke onderzoeksresultaten moeten leiden tot een gedegen inzicht in de problematiek en vervolgens leiden tot goede beleidsuitgangspunten.

  De resultaten zullen samen met de conclusies en aanbevelingen de basis vormen voor de integrale aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Het streven is om in maart 2007 de resultaten van het onderzoek bekend te maken.
  bron http://www.blikopnieuws.nl/bericht/33262