1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Rabobank: Wel of geen financiering van paddo's?

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 17, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,724
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Een paddokwekerij vroeg in 2005 een financiering aan bij een lokale Rabobank. In 2000 en 2001 is het onderwerp ‘Financiering paddokwekerijen’ al besproken in de Commissie Ethiek.

  Toen achtte de commissie dergelijke financieringen niet aanvaardbaar. De handel in paddo’s zou zich te veel afspelen in het schemergebied tussen illegaliteit en legaliteit. In 2002 bepaalt de Hoge Raad dat de teelt
  van paddo’s niet strafbaar is, mits de paddestoelen vers worden verhandeld. De vraag is of het financieren van een paddokwekerij die aan deze voorwaarde voldoet nu wél acceptabel is.

  De Commissie Ethiek onderkende dat de jurisprudentie duidelijk is. Het is toegestaan om paddo’s te verbouwen en vers te verhandelen. De teelt voor versgebruik is vanuit ethisch oogpunt beter te aanvaarden.

  Desondanks adviseerde de commissie negatief over de financiering van paddoteelt in het algemeen. Volgens de commissie is financiering alleen verantwoord als het buiten twijfel - en controleerbaar - is, dat de geteelde paddestoelen vers verhandeld zullen worden.

  bron: http://www.rabobankgroep.nl/asp/inf...met_storyboxen.asp?node_id=13284&version_id=1
   
  Last edited by a moderator: Apr 10, 2017