1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

RECHTBANK HOLT KLIKLIJN HENNEP UIT

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Mar 4, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,735
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  RECHTBANK HOLT KLIKLIJN HENNEP UIT


  BREDA De politie mag niet zomaar aan de hand van meldingen op kliklijnen bij veronderstelde hennepkwekerijen binnenvallen. Twee Roosendaalse strafpleiters hebben in hun verzet tegen de kliklijn-praktijken succes geboekt bij de rechtbank.


  In een proefprocedure over de kliklijn heeft de Bredase rechtbank het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard. Daardoor gaat een Roosendaalse hennepteler in wiens woning 97 planten werden aangetroffen vrijuit.


  Officier van justitie mr. S. Tempel had een werkstraf van zeventig uur en 3200 euro 'Plukze' gekist.


  De rechtbank is het met de officier eens dat wel wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte zich aan hennepteelt heeft bezondigd. Maar de politie had volgens de rechtbank nooit zomaar op een melding op de kliklijn mogen afgaan.


  Voor het binnenvallen in een verdacht pand is een klikmelding onvoldoende.


  Er moet gegronde reden zijn voor het aannemen van schuld. Het moet bijvoorbeeld gaan om een verse melding, niet om een oude. En om een nauwkeurige, gedetailleerde melding", aldus politierechter E. Walstock.


  In de gewraakte Roosendaalse melding werd gesproken over 'hennepteelt op zolder'. "Dat is niet echt gedetailleerd. Iedereen die in huis kweekt, kweekt op zolder. Nee, er zou in de melding sprake moeten zijn van het ruiken van henneplucht of verduisterde ramen."


  De rechtbank honoreert met dit vonnis aanhoudend verweer van advocaat H. van Asselt tegen de kliklijn.


  Zijn collega Jasper de Roo, die de Roosendaalse verdachte bijstond, leidt uit de uitspraak af dat de politie onderzoek moet doen tussen het binnenkomen van een melding en het binnenvallen in een woning. "Ze kan vooronderzoek doen met een warmtemeter."


  Politiekorpsen als het Roosendaalse houden periodiek, bijvoorbeeld eens per maand, 'hennepruimdagen'. Volgens de rechtbank mag de politie meldingen geen maand meer laten liggen.