1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Vermeende XTC dealer zonder pillen veroor

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 5, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,738
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Vermeende XTC dealer zonder pillen veroordeeld<?:namespace prefix = o />
  De rechtbank van Leeuwarden heeft op basis van getuigenverklaringen een man veroordeeld voor de handel in XTC. Er zijn nooit pillen bij hem aangetroffen. Zonder bewijsmateriaal en dus laboratoriumrapport over de chemische samenstelling acht de rechtbank de handel bewezen, omdat volgens het Nederlands Forensisch Instituut 98% van de geteste pillen in 2000-2004 stoffen bevatten die onder lijst I van de Opiumwet vallen. Getuigen verklaarden bovendien dat de pillen eruit zagen als XTC en hetzelfde effect hadden. (www.rechtspraak.nl)</! SPAN>